10.2 අවස්ථාවට උචිත ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් හා මාධ්‍යයක් තේරීම

ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා ප්‍රවාහනය ඵලදායී ව දායක කර ගන්නා ආකාරය විමසීම