Applying Einstein velocity addition

Applying Einstein velocity addition