ගණනය කිරීම් සඳහා ශ්‍රිත (functions) භාවිතය

ගණනය කිරීම් සඳහා ශ්‍රිත (functions)  භාවිතය