නිරපේක්ෂ හා සාපේක්ෂ කෝෂ යොමුව

නිරපේක්ෂ හා සාපේක්ෂ  කෝෂ යොමුව