வெற்றிகரமான முயற்சியாளருக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள்

Characteristics of a successful entrepreneur