සිනිදු සුදු මුදු තලාවේ...

සිනිදු සුදු මුදු තලාවේ...