නිවැරදි සමපදස්ථ කණ්ඩායම හඳුනා ගැනීම

නිවැරදි සමපදස්ථ කණ්ඩායම  හඳුනා ගැනීම