සමර්පණයකට වගුවක් ඇතුළු කිරීම

සමර්පණයකට වගුවක් ඇතුළු කිරීම