කැපීම(cut),පිටපත් කිරීම(copy) සහ ඇලවීම(paste)

කැපීම(cut),පිටපත් කිරීම(copy) සහ ඇලවීම(paste)