පරිගණකයක් on සහ off කිරීම

පරිගණකයක් on සහ off කිරීම