விலை பற்றி ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு பேசுவது?

How to talk about prices in English