ஆங்கிலத்தின் அளவு பற்றிப் பேசுதல்

Talking About Quantity in English - A FEW, A LITTLE, FEW, LITTLE