புகையிரத நிலையத்தில் ஆங்கில உரையாடல்

English Conversation: At the Train Station