மருத்துவமனையில் ஆங்கில வார்த்தைகளையும், சொற்றொடர்களையும் பயன்படுத்துதல்

At a hospital - Speak English words and phrases at a hospital