எவ்வாறு ஆங்லகிலத்தில் ஒரு உரையாடலைத் தொடங்குவது?

How to start a conversation in English