முயற்சியாண்மைப் பண்புகள்

முயற்சியாண்மைப் பண்புகள்