முயற்சியாருக்கும் வணிகருக்குமிடையிலான வேறுபாடுகள்

முயற்சியாருக்கும் வணிகருக்குமிடையிலான வேறுபாடுகள்