கணினி முறைவழியாக்கி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

கணினி முறைவழியாக்கி எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?