சுட்டியல் செய்வது எவ்வாறு?

சுட்டியல் செய்வது எவ்வாறு?