தங்கம் எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது?

தங்கம் எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது?