இளமை பருவத்தில் உடல் வளர்ச்சி/Body growth in youth