பாமிறிண்டின் பெற்றோர் பாணியிலான கோட்பாடு/ Parent's parent-style theory

Baumrind's Theory of Parental Styles