மாதிரி வினாத்தாள் 2.2-2014-வலயக் கல்வி அலுவலகம் யாழ்ப்பாணம்

Click TG11_His_MP2.2_2014_JaffnaZone.pdf link to view the file.

மாதிரி வினாத்தாள் 2.2-2014