முன்னோடி பரீட்சை வினாத்தாள் புள்ளித்திட்டம்- 2023 கல்வி அமைச்சு

Click tal_bst_p-1_mp_moe_ans_2023.pdf link to view the file.