භෞතික විද්‍යාව 2014 පිළිතුරු

භෞතික විද්‍යාව 2014 පිළිතුරු

Click s_al_phy_modelans_2014.pdf link to view the file.