விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் 2022(2023) - புள்ளித் திட்டம் - 01

Click Tol_agri_sss1_12ans_ethak_2022.pdf link to view the file.