விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் 2022(2023) வ.மா- ஈ-தக்சலாவ - 02

Click Tol_agri_sss2_12_ethak_2022.pdf link to view the file.