மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-I (வ.மா.க.தி)-2021

Click tal_Dance_mp_np_p1_2021.pdf link to view the file.