மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-I(வட.மா.க.தி)- 2021

Click tal_Art_mp_np_p1_2021.pdf link to view the file.