மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி - I (வட.மா.க.தி) - 2021

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_co.mat_mp_np_p1_2021.pdf ஐ சொடுக்குக