மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-II(வட. மா.க.தி)-2021

Click tal_art_mp_np_p2_2021.pdf link to view the file.