தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் -FWC-2021

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_sft_tp_6th_fwc_2021.pdf ஐ சொடுக்குக