தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் -FWC-2021

Click tal_sft_tp_6th_fwc_2021.pdf link to view the file.