உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பம் -FWC-2021

Click tal_bio_tech_tp_6th_fwc_2021.pdf link to view the file.