අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2016-රුසියන් I/II

Click 2016-OL-Russian-Past-Paper.pdf link to view the file.