අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ 2017-රුසියන් I/II

Click 2017-OL-Russian-Past-Paper.pdf link to view the file.