ජන මාධ්‍ය නියෝජන අධ්‍යයනය - 3 කොටස (මැදරට ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)