ජන මාධ්‍ය නියෝජන අධ්‍යයනය - 1 කොටස (මැදරට ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)