16, බලය හා චලිතය

Click බලය හා චලිතය .1.pdf link to view the file.