නිවේදනය කියවා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න - 1 (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)