පැළෑටි සහ ගස්වැල්-1 කොටස(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_env_u1_පැළෑටි හා ගස්වැල්_P1.pdf ஐ சொடுக்குக