පැළෑටි සහ ගස්වැල්-1 කොටස(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)