පැළෑටි සහ ගස්වැල්-6 කොටස(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)