පැළෑටි සහ ගස්වැල්-4 කොටස(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)