පැළෑටි සහ ගස්වැල්-3 කොටස(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)