සන්නිවේදනය හැඳින්වීම(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)