තේරවිලි (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click rg_sg4_sin_u11_තේරවිලි_P1.mp3 link to view the file.