11 වන පාඩම - ක්‍රියාකාරකම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click All_in_one-v5-22 (L11).pdf link to view the file.