රාජ්‍ය ලාංඡනය- ක්‍රියාකාරකම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click All_in_one-v5-40-41.pdf link to view the file.