රාජ්‍ය ලාංඡනය-(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)